Selamat datang ke laman blog saya..

Apakah Organisasi Kandungan Literasi Tahun 2..

4.0 ORGANISASI KANDUNGAN

Modul Guru Program LINUS (Literasi) ini dihasilkan dalam bentuk unit. Terdapat sembilan unit bagi setiap unit mengandungi beberapa kemahiran yang diperkenalkan melalui tema-tema tertentu. Kemahiran yang diberi penekanan merangkumi kemahiran mencerakinkan perkataan kepada suku kata dan huruf, membaca, memahami, membina dan menulis perkataan, frasa dan juga ayat.

Pendekatan yang digunakan dalam program LINUS ini ialah pendekatan belajar membaca dan menulis secara bersepadu dan menyeluruh melalui tema. Hal ini bermakna murid belajar mengenal dan membina perkataan, frasa dan ayat secara berperingkat melalui tema yang dipilih. Pendekatan bertema ini diperkenalkan bagi membolehkan guru merancang pengajaran secara berfokus. Selain itu, murid juga dapat menguasai kosa kata secara terkawal melalui tema-tema yang diperkenalkan.

Setelah murid mengenal beberapa perkataan melalui tema, guru mula mengajar murid mencantum beberapa perkataan menjadi frasa atau rangkai kata dan seterusnya menggabungkan frasa menjadi ayat yang bermakna berdasarkan tema tersebut.

Beberapa konsep disarankan dalam pengajaran literasi seperti pendekatan literasi secara bersepadu, ansur maju, didik hibur, penggabungjalinan, pengulangan, pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan atau individu, membimbing murid dalam perkara yang belum dikuasai, memahami perkataan melalui konsep mencerakin dan memahami pola keseragaman ayat serta pengajaran mengikut keupayaan individu.

Konsep-konsep tersebut diserapkan dalam Modul Pengajaran Asas Literasi Tahun 2 bagi memudahkan guru melaksanakan pengajaran dan merancang aktiviti yang bersesuaian dengan kebolehan murid. 

No comments:

Post a Comment